Komunikat
 27 kwietnia 2012 r.

W związku możliwością  występowania w  ciągu kilku najbliższych miesięcy  intensywnych  i gwałtownych opadów atmosferycznych, Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przypomina o  obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca  Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145):

• obowiązku utrzymania przez zainteresowanych właścicieli gruntów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w sprawności technicznej – art. 77
•  zakazie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie – art. 29 ust. 1
•  zakazach mających na celu ochronę urządzeń wodnych np. rowy, kanały – art. 65 ust. 1:
- niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych
- utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem  urządzeń wodnych
- wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą spowodować ich  uszkodzenie.


Inwentaryzacja stanu lasu

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z art. 13a ust.2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w lasach wszystkich kategorii własności, na terenie całego kraju, ropoczęto w bieżącym roku realizację w 5-letnim cyklu opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010 - 2014.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
W związku z powyższym prosi się właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wstępu na tereny leśne i wykonanie niezbędnych prac pomiarowych.
Dodatkowe informacje: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów, tel. 22 642 60 01 wew.407
Zastepca Dyrektora
Biura Ochrony Środowiska
Miejski Architekt Krajobrazu
Paweł Lisicki