Informujemy, że 15  lutego 2013 r. Zarządzeniem Nr 3886/2013 Prezydenta m.st. Warszawy powołano nowy skład dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wilanów:
Marzena Koziar – Przewodnicząca
Andrzej Panek   - Członek
Ewa Tomaszewicz  - Członek
Lilianna Bednarczyk  - Członek
Ewa Dubaniewicz  - Członek

Zapraszamy warszawskich seniorów na bezpłatne ćwiczenia na urządzeniach ROTOR obręczy barkowych i kończyn dolnych, w lokalu Fundacji „EMERYT”, ul. Ogrodowa 8 w Warszawie.
Ćwiczyć można we wszystkie dni robocze od godz. 10.30 do 16.30
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 22 620 40 44

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informuje o Zarządzeniu nr 3884/2013 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r.
Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaprasza na bezpłatne warsztaty:
Komunikacja - aby kontakty interpersonalne były życiową przyjemnością 70 % czasu, jakim dysponujemy poza snem, przeznaczamy na porozumiewanie się w różny sposób.

W dniu 17 września br. zarządzeniem na 3330/2012 Prezydenta m.st. Warszawy rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przedmiotem którego było prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu AB w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla osób przewlekle chorych i osób upośledzonych umysłowo, z siedzibą przy ul. Przyczółkowej 27a i ul. Kubickiego 17 lok.13. 
Od dnia 1 października 2012 r. środowiskowy dom samopomocy typu AB dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo położony na terenie Dzielnicy Wilanów jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” z siedzibą w Warszawie przy  ul. Równej 10/3.