Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, że 30 września 2013 r. mija termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2012 r., poz. 1356).

Termin, o którym mowa w art. 11 ust. 7 cyt. wyżej ustawy nie podlega przywróceniu. Niewniesienie opłaty w terminie (do 30 września 2013 r.) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z dniem 1 października 2013 r.
Opłaty należy dokonać na rachunek:

32 1030 1508 0000 0005 5001 6168

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11.

Kontakt: Urząd Dzielnicy Wilanów, Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, tel. 22 116 87 66.

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczonych na sprzedaż, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Dzielnicy Wilanów na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki:
Download this file (wykaz_09_09_2013.pdf)wykaz_09_09_2013.pdf[ ]297 kB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Download this file (wykaz_24_07_2013.pdf)Wykaz nieruchomości[ ]978 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu.

Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami  pok. 115 wejście C.