Dotyczy decyzji Nr 9/P/2016 z dn. 11.05.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, L=105.0m o max ciśnieniu w przewodzie wynoszącym 0,5MPa na części dz. ew. Nr 33 z obrębu 1-06-10 na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w liniach rozgraniczających ul. Glebowej.