Zanim Program zostanie poddany konsultacjom społecznym wiosną 2016 r., mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie i sugestie – jeszcze na etapie tworzenia dokumentu. W tym celu odbędą się na dwa spotkania z ekspertami, społecznikami i urzędnikami „ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska”.

Eko-spotkania
W trakcie pierwszego tegorocznego  spotkania „Jak planować zielone miasto?”, które odbędzie się we wtorek, 24 listopada, godz. 18.00 (Biblioteka Narodowa, gmach główny, wejście A, al. Niepodległości 213), będzie można porozmawiać m.in. o tym, jak kształtować korytarze ekologiczne i jak chronić warszawskie korytarze wymiany powietrza; jaka powinna być rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jakie funkcje mają pełnić bazy danych o środowisku czy inwentaryzacje przyrodnicze. Jako przykład przedstawione zostaną także dobre rozwiązania zastosowanyne w innych miastach.

W spotkaniu udział wezmą m.in.: Michał Olszewski – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, prof. Magdalena Staniszkis – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, SARP, prof. Barbara Szulczewska – kierownik Katedry Architektury Krajobrazu SGGW, dr inż. Gabriela Maksymiuk – architekt krajobrazu, SGGW, dr Mirosław Grochowski – ekspert współtworzący strategię #Warszawa2030, Uniwersytet Warszawski, Marek Mikos – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Moderatorem spotkania będzie Dariusz Hyc – Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, wiceprezes Oddziału Warszawskiego SARP.

Drugie spotkanie, „Eko-aktywni w działaniu” odbędzie się w czwartek, 17 grudnia, godz. 18:00 (Biblioteka Narodowa, gmach główny, wejście A, al. Niepodległości 213). Spotkanie będzie okazją do dyskusji z eko-aktywistami, czyli wszystkimi którym jest bliska troska o środowisko przyrodnicze i właściwy rozwój ekosystemu miejskiego. Rozmowa dotyczyć będzie m.in. dobrej współpracy pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta oraz modelu wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń pomiędzy aktywistami a urzędnikami. Urzędnicy pytać będą też o to jak władze miasta powinny komunikować się z mieszkańcami, aby zapewnić ich skuteczną partycypację w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Swój udział potwierdzili: Krzysztof Mikołajewski – dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, Joanna Erbel – socjolożka, aktywistka miejska, dr Jaśmina Wójcik – artystka społeczna, pedagożka, aktywistka miejska, dr Krzysztof Herman – architekt krajobrazu, aktywista miejski, dr Anna Domaradzka-Widła – ekspertka ds. społecznych współtworząca strategię #Warszawa2030, dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW.

Moderatorką spotkania będzie Marlena Happach, prezeska warszawskiego oddziału SARP.

Programu Ochrony Środowiska 2017–2020 z perspektywą do 2023 r. zawiera ogólną charakterystykę miasta, diagnozę obszarów związanych z ochroną środowiska (poruszającą m.in. takie zagadnienia jak: powietrze, gospodarkę odpadami, bioróżnorodność, gospodarkę wodami, system przyrodniczy). W dokumencie wskazane zostaną również kierunki działań zmierzających do poprawy stanu środowiska w omówionych obszarach.