b_450_0_16777215_0_0_images_stories_plan.jpgZmiana planu rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego. 22 listopada 2012 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr XLVII/1268/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (druk nr 1425).„Podstawowym zadaniem planu będzie uszczegółowienie obowiązujących ustaleń planu dotyczących przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania całego obszaru planu w szczególności poprzez umożliwienie rozwoju funkcji handlowej, w tym obiektów o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2 oraz wskazanie właściwej obsługi komunikacyjnej i systemu parkowania na przedmiotowym obszarze.

Jednocześnie należy uwzględnić uchwały Rady m.st. Warszawa z dnia 29 marca 2012r.: Nr XXXIV/ 819 /2012 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wilanowski Park Kulturowy” oraz Nr XXXIV/ 820 /2012 w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego.
Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego, obowiązujących ustaleń planistycznych, zgodności proponowanych zmian ze studium, które wyznacza w rejonie ulic Przyczółkowej i Klimczaka granice terenów wielofunkcyjnych C/UH.20 z dopuszczeniem funkcji handlowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.