W najbliższym czasie Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przystąpi do realizacji zadania pn. 'Przebudowa ulicy Pastewnej i ulicy Radosnej', polegającego m.in. na przebudowie istniejących miejsc postojowych oraz miejscowego poszerzenia (na wysokości przedszkola) i uzupełnienia brakujących ciągów chodników.


W rezultacie prowadzonych prac nastąpi zwiększenie ilości ogólnodostępnych dla mieszkańców miejsc postojowych łącznie na obu ulicach o 70%. Dostępnych będzie 106 miejsc.


Na obu ulicach zaprojektowano także skrzyżowania wyniesione (ulicy Pastewnej z ulicą Radosną i ulicą Jabłonowskiego oraz na łuku ulicy Radosnej) oraz progi zwalniające, co zdecydowanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, zwłaszcza dzieci idących do i ze szkoły, przedszkola czy pobliskiego placu zabaw oraz odwiedzających bibliotekę publiczną.

Dodatkowo zaprojektowano budowę fragmentu brakującego kanału deszczowego oraz studzienek ściekowych podłączonych do istniejącej  i projektowanej kanalizacji deszczowej, co zapewni kompleksowe odwodnienie nawierzchni przedmiotowych ulic i zapobiegnie zalewaniu prywatnych posesji przez wody opadowe.