Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Urządzanie i pielęgnacja zieleni na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2022-2024  

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza próg unijny – postępowanie prowadzone
w procedurze odpowiedniej dla wartości przekraczającej równowartość kwoty 214 000 euro

Postępowanie nr 35/WOŚ/2021

Termin składania ofert: do 15.11.2021 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.11.2021 r. o godz. 12:15

Wszelkie informacje dotyczące postępowania na platformie – wejście następuje poprzez link:  https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/41891/details