Bartosz_Wisniakowski_2.jpgUrodził się w 1983 roku w Warszawie.
Ekonomista i przedsiębiorca z dwunastoletnim stażem w sektorze prywatnym.
Ukończył studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego, w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz w dziedzinie nauki o zarządzaniu.
Do 11 grudnia 2018 r. wiceprezes w Eko-Efekt Sp. z o.o. – firmie konsultingowej utworzonej w 1992 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, świadczącej usługi z zakresu doradztwa w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Kierował zespołami realizującymi przedsięwzięcia proekologiczne o charakterze inwestycyjnym i innowacyjnym. Obsługa dotyczyła zarówno aspektów środowiskowych, jak i technologicznych, techniczno-inżynieryjnych, finansowych, organizacyjnych i prawnych. Wielokrotnie pozyskiwał i rozliczał środki finansowe z Unii Europejskiej.
Zawodowo współpracował z kilkudziesięcioma jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju, w zakresie efektywnego prowadzenia inwestycji miejskich i gminnych o charakterze infrastrukturalnym.

  

 

 

 Zrealizowane inwestycje, w prowadzeniu których uczestniczył to m.in.:

  • budowa farm wiatrowych,
  • budowa oczyszczalni ścieków,
  • systemy zagospodarowania odpadów w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów,
  • modernizacje oraz budowa ciepłowni i elektrociepłowni,
  • energooszczędne oświetlenie uliczne, inteligentna sygnalizacja świetlna, drogi, parkingi, chodniki,
  • termomodernizacje budynków,
  • projekty infrastrukturalne realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, klastry energii.

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego kadencji 2018-2023, wybrany w warszawskim okręgu nr 2 Wiceprzewodniczący dwóch komisji sejmikowych: Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej.
Najbliższa rodzina: żona Emilia, syn Wiktor i córka Apolonia.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wilanów Bartosz Wiśniakowski sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi dla Dzielnicy Wilanów:

1) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wilanów (WAB);
2) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów (WOŚ);
3) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów (WOM);
4) Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Wilanów (WZN);
5) Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wilanów (ZZP)

oraz koordynuje współpracę z delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D).