Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy.

Składa się z 21 radnych wybranych na pięcioletnią kadencję w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego.

Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Zadania Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy określone zostały:

- w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- w ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
- w  Statucie  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały
   Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.

 

Radni Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Kadencja 2018 - 2023

1. Czarnecki Paweł
2. Drewniak Anna
3. Gabriel Małgorzata
4. Grudzińska Magdalena
5. Kopeć Izabela
6. Królak Hubert
7. Królicki Przemysław
8. Krzyżanowski Rafał
9. Kulka Paweł
10. Kuszłejko Tomasz
11. Laskowska Bożena
12. Mikucki Piotr
13. ........................... 
14. Puchalski Marcin
15. Radzikowska Katarzyna
16. Sadowska Ewa
17. Skolimowska Olga
18. Świderska Anna
19. Wachowska Sylwia
20. Włodarska – Sęk Urszula
21. Zygańska Danuta