Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy.

Składa się z 21 radnych wybranych na pięcioletnią kadencję w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego.

Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Zadania Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy określone zostały:

- w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- w ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
- w  Statucie  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały
   Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.

 

Radni Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Kadencja 2018 - 2023

 1. Hubert Królak – Przewodniczący Rady
 2. Tomasz Kuszłejko – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Ewa Sadowska - Wiceprzewodnicząca Rady
 4. Danuta Zygańska - Wiceprzewodnicząca Rady
 5. Paweł Czarnecki 
 6. Anna Drewniak 
 7. Małgorzata Gabriel 
 8. Magdalena Grudzińska 
 9. Izabela Kopeć 
 10. Przemysław Królicki 
 11. Rafał Krzyżanowski 
 12. Paweł Kulka 
 13. Bożena Laskowska 
 14. Piotr Mikucki 
 15. ........................... 
 16. Marcin Puchalski 
 17. Katarzyna Radzikowska 
 18. Olga Skolimowska 
 19. Anna Świderska 
 20. Sylwia Wachowska 
 21. Urszula Włodarska – Sęk 

Dyżury Radnych