blog podatekPrzypominamy, że 15 marca upływa termin wpłat z tytułu podatku od nieruchomości. Podatek należy uiścić w całości bądź w ratach w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2014 roku. Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego, wskazany w decyzji podatkowej, wystawionej na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji na podatek od nieruchomości.
Podstawę opodatkowania dla budynków bądź ich części stanowi powierzchnia użytkowa.Na wysokość podatku wpływ ma także sposób wykorzystania danej nieruchomości. Wyższą stawką opodatkowane są budynki bądź ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.