Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów

Elżbieta Wdowiak - Naczelnik Wydziału
ul. Franciszka Klimczaka 4
pok. 308, 320

tel. 22 44 34 954, 22 44 34 956
fax 22 44 35 004

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów należy:


•realizacja świadczeń rodzinnych:
  a) rozpatrywanie wniosków oraz przygotowanie projektów decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych , w celu ustalenia uprawnień do uzyskania ww. świadczeń oraz ich wypłata.
  b) realizacja świadczeń rodzinnych przyznanych decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego:
•realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
  a) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozpatrywanie wniosków, przygotowanie projektów decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  b) przyjmowanie wniosków o podjecie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
  c) występowanie z wnioskami do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
  d) przekazywanie organom prowadzącym postępowanie egzekucyjne wszelkich posiadanych informacji istotnych dla skuteczności egzekucji;
  e) informowanie organów właściwych wierzycieli oraz komorników sądowych
o działaniach podjętych wobec dłużników alimentacyjnych oraz o ich efektach;
  f) przekazywanie informacji o stanie zadłużenia dłużnika alimentacyjnego do Biur Informacji Gospodarczej;
  g) składanie wniosków o ściganie za przestępstwo  określone w art.209 § 1 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) oraz kierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
• potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
• rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych;
• prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych
w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do:
a) uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym – ze względu na siedzibę szkoły, ośrodka lub kolegium znajdującą się na obszarze Dzielnicy,
b) uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, względem których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym – ze względu na miejsce zamieszkania ucznia na obszarze Dzielnicy;
• realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
m.st. Warszawy, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących
z HIV/AIDS na lata 2012 - 2015, a także w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie spraw społecznych, w tym w zakresie pomocy społecznej
• nadzór nad działalnością Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
• obsługa techniczna i administracyjna Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
• przeprowadzanie i koordynowanie procesu konsultacji społecznych w Dzielnicy oraz współpraca w tym zakresie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

Copyright 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja design-Joomla.pl Mapa strony